AKTIVITY

 • ... pre deti z Nového domova.
  V uplynulých mesiacoch potešil deti z Nového domova dar vo forme pracovnej pomôcky – šijacieho stroja. O milé prekvapenie sa zaslúžilo Mesto Prievidza, ktoré obdarilo našu organizáciu sumou 400 eur na účel revitalizácie pracovnej krajčírskej dielne, ktorú využívajú najmä naše dievčatá so zdravotným postihnutím. V rámci pracovnej terapie zhotovujú šitím a vyšívaním rôzne darčekové a dekoračné predmety a vedia, že sú užitočné a výsledky ich práce potešia iných ľudí. Aj touto cestou sa chceme poďakovať Mestu Prievidza za dôveru a finančnú podporu pre tento projekt.

  Deti a zamestnanci z Nového domova.

 

 • Aj toho roku naše deti v Novom domove očakávajú príchod Mikuláša, ale predovšetkým čarovné dni vianočných sviatkov a všetkého, čo k nim patrí. Už tradične sa kolektív detí a zamestnancov, priateľov a sponzorov stretávajú v posledný pracovný deň pred Vianocami , aby pri slávnostne prestretom stole zaspomínali na prežité udalosti uplynulého roka. Vďaka vnímavým ľuďom je život našich detí krajší a hodnotnejší. Preto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám aj v uplynulom roku 2013 prejavili svoju priazeň a zasadnú k nášmu vianočne prestretému stolu. Naše poďakovanie patrí najmä pani primátorke mesta Prievidza JUDr.Kataríne Macháčkovej, ktorá je už dlhoročne súčasťou našej veľkej rodiny. Aj tento predvianočný čas prijala naše pozvanie, aby mohla obdariť deti v našom DSS multifunkčným robotom v hodnote 350€, tak prepotrebným pre stravovanie našich ťažko zdravotne postihnutých detí.

  V mene našich detí a kolektívu zamestnancov chceme aj touto formou vyjadriť našu vďaku pani primátorke a všetkým sponzorom s prianím pracovných úspechov, ale predovšetkým dobrého zdravia.

 

 • NOVÉ: Mesto Prievidza nám opäť pomohlo. Aj vďaka ich finančnému príspevku vo výške 500 eur sa nám podarilo zrealizovať projekt na vybavenie vstupných priestorov zariadenia (skrinky, lavičky, vešiaky). Novovytvorený priestor bude dlhodobo slúžiť ako šatňa, prezliekareň a úschova odevu a obuvi deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú naše zariadenie. ĎAKUJEME !!!

 

 • Vzdelávanie je zabezpečované v spolupráci so Špeciálnou základnou školou Prievidza. Školopovinné deti sú vzdelávané špeciálnym pedagógom formou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
  Jednou zo základných aktivít klientov je pracovná terapia (ergoterapia), ktorú vykonávame v stolárskej, krajčírskej a tkáčskej dielni. Zároveň pracovnú činnosť rozvíjame pestovateľskými, záhradníckymi a domácimi prácami.
   
  K rozvoju osobnosti našich klientov prispievajú aj ďalšie terapie ako muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, hipoterapia a fyzioterapia. Zároveň vytvárame priestor pre záujmovú činnosti klientov formou návštev rôznych kultúrnych podujatí, exkurzii, výstav a usporiadaním športovo-zábavných podujatí. Nadväzovaním nových priateľských vzťahov sa snažíme prehlbovať integritu v rámci zdravej populácie.

   

Nový domov, n.o. © 2012