AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

 • Sociálne – poskytujeme 24- hodinový celodennú starostlivosť, ktorá zhŕňa zaopatrenie formou denného a týždenného pobytu, stravovanie a ubytovanie.
   

 • Výchovno-vzdelávacie – zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie školopovinným deťom.
   

 • Sociálne a doplnkové služby poskytujeme v rozsahu vopred pripravených individuálnych rozvojových plánov.
   

 • Sociálnu rehabilitáciu – zameriavame sa predovšetkým na rozvoj klienta v oblasti sebaobsluhy, motoriky, komunikácie a psychických funkcií.
   

 • Ergoterapiu (pracovnú terapiu) – nácvikom jednoduchých pracovných úkonov pri domácich prácach, prácach v kuchyni, v záhrade a v špecializovaných pracovných dielňach (krajčírskej, stolárskej, tkáčskej).
   

 • Fyzioterapiu – poskytujeme ju s cieľom udržania, prípadne rozvíjania pohybových schopností klientov.
   

 • Voľnočasové záujmové aktivity – počas celého roka organizujeme výlety, exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí, výstav, ale aj návštevu plavárne, jazdeckého klubu a pod.

Nový domov, n.o. © 2012