KTO SME

Nový domov, nezisková organizácia, so sídlom v Prievidzi , ulica K. Kuzmányho č.35., je zaregistrovaná ako právnická osoba, podľa § 9 odst. 2 v spojení s ustanovením § 31 odst.1., zákona o neziskových organizáciách, v zmysle zákona NR SR č.213/1997 Z.z.

Nový domov, n.o. je vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Krajskom úrade v Trenčíne, odbore všeobecnej vnútornej správy. Zakladateľom a riaditeľom n.o. bola Bc. Gabriela Škuráková. Od 01.apríla 2018 je riaditeľkou DSS a zároveň štatutárom neziskovej organizácie NOVÝ DOMOV Mgr. Lenka Lúdiková.

Štatút neziskovej organizácie (PDF) | dodatok k Štatútu (PDF)

 

Nový domov, n.o. © 2012