VČASNÁ INTERVENCIA

Domov sociálnych služieb pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami v Prievidzi Vám ponúka novú službu sociálnej pomoci: VČASNÚ INTERVENCIU

Včasná intervencia – je špecifická starostlivosť určená všetkým rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom od narodenia až do spravidla siedmich rokov (deti s vývinovým oneskorením v oblasti – motoriky, adaptívneho správania, kognitívneho vývinu, komunikácie, sociálno-emocionálneho vývinu detí, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť pravdepodobnosť odchýlok vo vývine ako napr. Downov syndróm, DMO, zrakové, sluchové, mentálne postihnutie ...)

  • Včasnú intervenciu realizujeme v prirodzenom prostredí rodiny, vykonávajú ju odborní pracovníci s niekoľkoročnou praxou s viacnásobne postihnutými deťmi.

  • SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

Poskytujeme:

  • službu včasnej intervencie terénnou formou v prirodzenom prostredí rodiny

  • možnosť získať komplexnejšie informácie o svojom dieťati a možnostiach jeho rozvoja

  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre stimuláciu psychomotorického a sociálneho vývinu dieťaťa, komunikácie, zmyslového vnímania, sebaobslužných činností, výberu vhodných hračiek atď.

  • pomoc pri výbere vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

  • organizovanie akcií pre deti a ich rodiny s cieľom začlenenia rodiny do spoločnosti

 

Kontakt: 0905264615, 0915736298 Email: info@novy-domov.sk, web stránka: www.novy-domov.sk Facebook: Novy Domov- domov sociálnych služieb

Adresa: DSS NOVÝ DOMOV, Ul. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza
 

 

Nový domov, n.o. © 2012